Faktatexter om nedbrytning

Hej alla elever och föräldrar!

Under förra veckan arbetade eleverna i klass 2b med faktatexter. Arbetet pågick under hela veckan. Till att börja med fick eleverna läsa texter om nedbrytningsprocessen och nedbrytarna gråsuggan, tusenfotingen och daggmasken. I texterna fick de sedan stryka under de ord som var viktiga i texterna. Dessa blev sedan stödord som de skulle använda sig av när de skrev sina faktatexter. Innan eleverna började skrivprocessen fick de sortera sina stödord. Vissa av dem hörde till nedbrytningsprocessen och vissa av dem hörde till en nedbrytare. Varje elev fick själva välja vilken av nedbrytarna som de ville skriva om. Eleverna fick i uppgift att skriva en faktatext med en rubrik och två stycken. Det första stycket skulle beskriva nedbrytningsprocessen och det andra stycket skulle beskriva den valda nedbrytaren. När eleverna skrivit klart fick de en individuell respons på sin text. Efter att de bearbetat texten med hjälp av responsen fick de renskriva sina texter.

Det fina resultatet kan ni se här:

Så här kunde individuella responsen se ut:

/ Wilma

Lämna en kommentar